Stichting Moojs

Gegevens ANBI

Stichting Moojs
Postbus 76751
1070 KB  AMSTERDAM
RSIN/Fiscaal nummer: 34213170

Doelstelling

Het doen van uitkeringen aan liefdadigheids-, sociale-, en charitatieve instellingen die een algemeen maatschappelijk belang beogen en die werkzaam zijn in Nederland of daarbuiten.

Hoofdlijnen Beleidsplan

De vraag of de financiële ondersteuning bijdraagt aan een structurele verbetering of structurele oplossingen staat centraal bij de beoordeling of een doel in aanmerking komt voor ondersteuning. Voor de jaren 2014 en verder wordt, nog meer dan in het verleden, gekeken naar de effecten van de financiële bijdragen op langere termijn. Voor de ondersteuning van de projecten in Israël wordt samengewerkt met de CIA (Stichting Collectieve Israel Actie). Deze projecten zijn educatief van karakter en hebben als doel kansarme jongeren uit alle gelederen van de Israëlische samenleving onder andere door middel van (computer-) onderwijs een betere positie te laten verwerven in de samenleving. Voorts worden onderzoeksprojecten gesteund op medisch gebied die zoeken naar oplossingen voor ziektes als parkinson en kanker. Daarnaast krijgen projecten gericht op het welzijn van kinderen bijzondere aandacht.

Namen en functie bestuursleden

Dhr. M.A.B. Vorst, voorzitter
Mr. D.J. Dresden, penningmeester
Dhr. S.M. Leons, secretaris

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

De belangrijkste organisaties waar de afgelopen jaren giften aan werden verstrekt zijn:

• Stichting steun Emma Kinderziekenhuis
• Stichting Johan Cruijff Welfare foundation
• Joods Historisch Museum
• Stedelijk Museum Amsterdam
• Beth Chaim
• De stichting Collectieve Israël Actie (meerdere projecten)

Ook voor de komende jaren wordt er naar gestreefd deze doelen te blijven steunen.

logos